Professor Hsuan-Ying Chen


 

1111


Full Professor

Department of Medicinal and Applied Chemistry

Department of Medical Research, Kaohsiung Medical University Hospital

Kaohsiung Medical University

100,Shih-Chuan 1st Road,Kaohsiung,80708,Taiwan.

Tel:+886 73121101 ext. 2585

Fax: +886 3125339

Email:hchen@kmu.edu.tw

Current Research Interests

Polymer design for drug delivery, Catalyst design for the ring-opening polymerization of cyclic esters, coupling reaction, and click reaction.

Education and Experience:

·         National Taiwan Chung-Hsing University, Department of Chemistry, B. S. (1998)

·         Full Professor, Kaohsiung Medical University (2017/2–)

·         Associate Professor, Kaohsiung Medical University (2013/8–2017/2)

·         Assistant Professor, Kaohsiung Medical University (2009/8–2013/2)

·         Postdoctoral Fellow, University of Florida (2008/07–2009/07)

·         Postdoctoral Fellow, National Chung-Hsing University  (2008/03– 2008/07)

·         Postdoctoral Fellow, National Chung-Hsing University  (2006/07– 2007/02)

·         Visiting Scholar, Texas A&M university (2005/11-2006/03)

·         Student Teacher, Kaohsiung Municipal Cianjhen Senior High School (2001/07-2002/06)

·         National Taiwan Chung-Hsing University, Department of Chemistry, Ph. D. (2006)

·         National Taiwan Normal University,Department of Chemistry, M. S. (2001)

Awards and Honors

·         Research excellence teachers - Young achievers award for research achievement-2016

·         Research excellence teachers - Young achievers award for research achievement-2015

·         NSYS-KMU cooperation research award-2015

·         Research merit teachers - Outstanding paper award-2015

·         Teaching excellent teachers-2015 (2001/07-2002/06)

·         Teaching excellent teachers -2010

Publications

 

2018

1.       Man-Ting Jiang, Ying Hsien Lee, Wei-Yi Lu, Jaya Kishore Vandavasi, Yi-Chun Lai, Michael Y. Chiang, Hsuan-Ying Chen,*  eXPRESS Polymer Letters
201812, 126-135.

2.      Wei-Yi Lu, Hsiu-Wei Ou, Chieh-Ning Lee, Jaya Kishore Vandavasi, Hsuan-Ying Chen,* Chu-Chieh Lin* Polymer 2018139, 1-10.

3.      Hsiu-Wei Ou, Wei-Yi Lu, Jaya Kishore Vandavasi, Ya-Fan Lin,*
Hsuan-Ying Chen,* Chu-Chieh Lin,* Polymer 2018140, 315-325.

4.      Kuldeep Chand, Cheng-Long Tsai, Hsuan-Ying Chen, Wei-Min Ching, Sung-Po Hsu,* James R. Carey,* and Sodio C. N. Hsu,* Eur. J. Inorg. Chem. 2018, 1093–1098.

2017

1.       Someswara Rao Kosuru, Ting-Han Sun, Li-Fang Wang, Jaya Kishore Vandavasi, Wei-Yi Lu, Yi-Chun Lai, Sodio C. N. Hsu,* Michael Y. Chiang,*, and Hsuan-Ying Chen* Inorg. Chem. 201756, 7998−8006.

2.      Chieh-Ling Lee, Ya-Fan Lin, Man-Ting Jiang, Wei-Yi Lu, Jaya Kishore Vandavasi, Li-Fang Wang, Yi-Chun Lai, Michael Y. Chiang, and Hsuan-Ying Chen* Organometallics 201736, 1936−1945.

3.      Chiao-Yin Hsu, Hsi-Ching Tseng, Jaya Kishore Vandavasi, Wei-Yi Lu, Li-Fang Wang, Michael Y. Chiang, Yi-Chun Lai, Hsing-Yin Chen* and Hsuan-Ying Chen* RSC Adv.20177, 18851–18860.

4.      Hsuan-Ying Chen, Yu-Lun Lo, Pei-Ling Wu, Pei-Chi Lo, Li-Fang Wang* Colloids and Surfaces B: Biointerfaces 2017156,  243–253.

5.      Wan-Jung Chuang, Sung-Po Hsu, Kuldeep Chand, Fu-Lun Yu, Cheng-Long Tsai, Yu-Hsuan Tseng, Yuh-Hsiu Lu, Jen-Yu Kuo, James R. Carey, Hsuan-Ying Chen, Hsing-Yin Chen, Michael Y. Chiang, and Sodio C. N. Hsu*, Inorg. Chem. 201756, 2722−2735.

 

2016

1.       Yen-Tzu Huang, Wei-Chu Wang, Chun-Pin Hsu, Wei-Yi Lu, Wan-Jung Chuang,
Michael Y. Chiang, Yi-Chun Lai and Hsuan-Ying Chen* Polym. Chem.2016, 7, 4367–4377.

2.      Wan-Jung Chuang, Yen-Tzu Huang, Yu-Hsieh Chen, Yu-Shan Lin, Wei-Yi Lu,
Yi-Chun Lai, Michael Y. Chiang,* Sodio C. N. Hsu* and Hsuan-Ying Chen* RSC Adv.20166, 33014–33021.

3.      Wan-Jung Chuang, Hsing-Yin Chen, Wei-Ting Chen, Heng-Yi Chang,
Michael Y. Chiang, Hsuan-Ying Chen* and Sodio C. N. Hsu* RSC Adv.20166, 36705–36714.

4.      Hsi-Ching Tseng, Hsing-Yin Chen, Yen-Tzu Huang, Wei-Yi Lu, Yu-Lun Chang, Michael Y. Chiang, Yi-Chun Lai, and Hsuan-Ying Chen* Inorg. Chem. 201655, 1642−1650.

5.      Hsiu-Wei Ou, Kai-Hsuan Lo, Wei-Ting Du, Wei-Yi Lu, Wan-Jung Chuang, Bor-Hunn Huang, Hsuan-Ying Chen,* and Chu-Chieh Lin* Inorg. Chem. 201655, 1423−1432.

6.      Hsuan-Ying Chen,* Yen-Tzu Huang, Jaya Kishore Vandavasi, Yu-Hsieh Chen
and Chia-Hao Kuei* J. Chin. Chem. Soc. 201663, 859–863.

7.      Yu-Sheng Liu, Shih-Jer Huang, Xiao-Shan Huang, Yi-Ting Wu, Hsuan-Ying Chen,
Yu-Lun Lo and Li-Fang Wang* RSC Adv.20166, 75092–75103.

2015

1.       Meng-Chih Chang, Wei-Yi Lu, Heng-Yi Chang, Yi-Chun Lai, Michael Y. Chiang,*
Hsing-Yin Chen,*, and Hsuan-Ying Chen* Inorg. Chem. 201554, 11292−11298.

2.      Hsi-Ching Tseng, Michael Y. Chiang, Wei-Yi Lu, Yen-Jen Chen, Cheng-Jie Lian, Yu-Hsieh Chen, Hsin-Yi Tsai, Yi-Chun Lai and Hsuan-Ying Chen* Dalton Trans.201544, 11763–11773.

3.      Yu-Hsieh Chen, Yen-Jen Chen, Hsi-Ching Tseng, Cheng-Jie Lian, Hsin-Yi Tsai,
Yi-Chun Lai, Sodio C. N. Hsu,* Michael Y. Chiang* and Hsuan-Ying Chen* RSC Adv., 20155, 100272–100280.

4.      Hsi-Ching Tseng, Fu-Shen Chen, Michael Y. Chiang, Wei-Yi Lu, Yu-Hsieh Chen,
Yi-Chun Lai and Hsuan-Ying Chen*  RSC Adv.20155, 90682–90690.

5.      Hsing-Yin Chen, Ying-Hsien Lee, Michael Y. Chiang, Wei-Yi Lu, Hsi-Ching Tseng, Hsin-Yi Tsai, Yu-Hsieh Chen, Yi-Chun Lai and Hsuan-Ying Chen*  RSC Adv.20155, 82018–82026.

6.      Hsiu-Wei Ou, Michael Y. Chiang, Jaya Kishore Vandavasi, Wei-Yi Lu,
Yen-Jen Chen, Hsi-Ching Tseng, Yi-Chun Lai and Hsuan-Ying Chen* RSC Adv.20155, 477–484.

7.      Chien-Hsing Lee, Ping-Shan Lai, Yen-Pei Lu, Hsuan-Ying Chen, Chee-Yin Chai, Rong-Kung Tsai, Kang-Tang Fang, Ming-Hsien Tsai, Chia-Yen Hsu, Chun-Cheng Hung, Deng-Chyang Wu, Hsin-Su Yu, Chung-Hsing Chang*, Din-Ping Tsai* Journal of Dermatological Science 201580,124–132.

2014

1.       Yu-Sheng Liu, Hsuan-Ying Chen, Jay-An Yeha, Li-Fang Wang* RSC Adv., 20144, 59548–59557.

2.      Hsiu-Wei Ou, Hsing-Yin Chen, His-Ching Tseng, Mon-Wei Hsiao, Yu-Lun Chang,Nai-Yuan Jheng, Yi-Chun Lai, Tzung-Yu Shih, Yu-Ting Lin, Hsuan-Ying Chen* J. Mol. Catal. A-Chem. 2014394, 97–104.

3.      Yu-Sheng Liu, Chien-Chih Chiu, Hsuan-Ying Chen, Su-Hwei Chen,* and Li-Fang Wang* Mol. Pharmaceutics 201411, 1164−1175.

2013

1.       Hsing-Ying Chen, Wei-Te Peng, Ying-Hsien Lee, Yu-Lun Chang, Yen-Jen Chen, Yi-Chun Lai, Nai-Yuan Jheng, and Hsuan-Ying Chen* Organometallics 201332, 5514−5522.

2.      Yen-Jen Chen, Hsin-Jou Fang, Sodio C. N. Hsu, Nai-Yuan Jheng, Hui-Chen Chang, Siou-Wei Ou, Wei-Te Peng, Yi-Chun Lai, Jia-Yun Chen, Pao-Lin Chen, Chien-Han Kao, Zhi-Xian Zeng, Jyun-Lin Chen, Hsuan-Ying Chen* Polym. Bull. 201370, 993-1001.

3.      Yi-Hsun Chen, Troy T.Y. Lin, Hsuan-Ying Chen, Chai-Lin Kao, Hsing-Yin Chen, Sodio C.N. Hsu*, James R. Carey*, Michael Y. Chiang*  Journal of Inorganic Biochemistry 2013120, 24-31.

2012

1.       Siou-Wei Ou, Wei-Yi Lu and Hsuan-Ying Chen* Acta Cryst. E 2012E68, m172

2.      Wei-Yi Lu, Mon-Wei Hsiao, Sodio C. N. Hsu, Wei-Te Peng, Ya-Ju Chang, Yu-Chi Tsou, Ting-Yi Wu,Yi-Chun Lai,a Yun Chena and Hsuan-Ying Chen* Dalton Trans.2012, 41, 3659–3667.

3.      Hsin-Jou Fang, Ping-Shan Lai, Jia-Yun Chen, Sodio C. N. Hsu, Wei-De Peng, Siou-Wei Ou, Yi-Chun Lai, Yen-Jen Chen, Hsuan Chung, Yun Chen, Ta-Chou Huang, Bo-Sheng Wu, Hsuan-Ying Chen* J. Polym. Sci., Part A: Polym. Chem. 201250, 2697–2704.

4.      Hsuan-Ying Chen*, Hsin-Jou Fang, Yen-Jen Chen, Sodio C. N. Hsu, Yi-Chun Lai, Hsiu-Wei Ou, Wei-Te Peng, Ya-Ju Chang, Yu-Chi Tsou, Ting-Yi Wu, Hsuan Chung,  Yun Chen, Ta Chou Huang, Bo Sheng Wu J. Polym. Sci., Part A: Polym. Chem. 201250, 3286–3294.

5.      Hsuan-Ying Chen, Laurent Mialon, Khalil A. Abboud, Stephen A. Miller*  Organometallics 2012, 315252-5261.

6.      Yen-Jen Chen, Mon-Wei Hsiao, Nai-Yuan Jheng, Yi-Chun Lai and
Hsuan-Ying Chen* Acta Cryst. E 2012E68, 1496.

7.      Hsuan-Ying Chen*, Wei-Yi Lu, Yen-Jen Chen, Sodio C. N. Hsu, Siou-Wei Ou,
Wei-Te Peng, Nai-Yuan Jheng, Yi-Chun Lai, Bo-Sheng Wu, Hsuan Chung,
Yun Chen, Ta-Chou Huang J. Polym. Sci., Part A: Polym. Chem. 201251, 327-333.

8.     Sodio C. N. Hsu,* Yu-Lun Chang, Wan-Jung Chuang, Hsing-Yin Chen, I-Jung Lin,
Michael Y. Chiang, Chai-Lin Kao, and Hsuan-Ying Chen Inorg. Chem201251, 9297–9308.

2011

1.       Ming-Jium Shieh, Chia-Yen Hsu, Ling-Yi Huang, Hsuan-Ying Chen, Fei-Hong Huang, Ping-Shan Lai* J. Controlled Release 2011152, 418–425.

2.      Chuang, H.-J.; Weng, S.-F.; Chang, C.-C.; Lin, C.-C.*; Chen, H.-Y.* Dalton Trans.201140, 9601–9607.

3.      Chen, H.-Y.*; Peng, Y.-L.; Huang, T.-H.; Sutar, A. K.; Miller, S. A.; Lin, C.-C.* Journal of Molecular Catalysis A: Chemical, 2011339, 61–71.

2010

1.       Chen, H.-Y.; Liu, M.-Y.; Sutar, A. K.; Lin, C.-C.* Inorg. Chem201049, 665–674.

2009

1.       Price, C. J.; Chen, H-Y.; Launer, L. M.; Miller, S. A.* Angew. Chem. Int. Ed. 200948, 956-959.

2.      Chen, H.-Y; Zhang J.; Lin, C.-C.*; Reibenspies J. H.; Miller S. A.*  Green Chemistry,  20099, 1038-1040.

2007

1.       Tang, H.-Y.; Chen, H.-Y.; Lin, C.-C.*; Macromolecules, 200740, 8855-8860.

2.      Chen, H.-Y.; Tang, H.-Y.; Lin, C.-C.*; Polymer200748, 2257-2262.

3.      Su, Chien-Hua; Chen, H.-Y. ; Tsai, K. Y.-D.; Chang, I-Jy* J. Phys. Chem. B, 2007111, 6857-6860.

2006

1.       Chen, H.-Y.; Tang, H.-Y.; Lin, C.-C.* Macromolecules, 200639, 3745-3752.

2.      Reddy, G. S.; Chen, H.-Y.; Chang, I-Jy* Journal of the Chinese Chemical Society,  200653, 1303-1308.

3.      Chen, H.-Y.; Lin, C.-C*, Section E. Acta Crystallographica, 2006. E62, m1693-1694.

2005

1.       Chen, H.-Y.; Huang, B.-H.; Lin, C.-C*, Macromolecules, 200538, 5400-5405.

2.      Lai, Y.-C.; Chen, H.-Y.; Hung, W.-C.; Lin, C.-C.; Hong, F.-E*  Tetrahedron,  200561, 9484-9489.

 

 


 

Go to top